Splošni pogoji poslovanja

Nahajate se na spletnem mestu, www.healthcoachtimo.com. Vaš dostop do tega spletnega mesta in njegovo uporabo urejajo ti splošni pogoji.

Z vstopom na spletno mesto potrjujete, da ste z njimi seznanjeni, da z njimi soglašate ter da vas določbe teh splošnih pogojev zavezujejo. Pridržujemo pravico, da te splošne pogoje brez obvestila spremenimo ali dopolnemo. Vse podatke in informacije, objavljene na spletnem mestu www.healthcoachtimo.com, je treba pred uporabo obvezno preveriti pri naših sodelavcih.

Pravilnosti in točnosti teh podatkov namenjamo veliko pozornosti in jih redno preverjamo ter ažuriramo, ker pa se ti lahko spremenijo tudi v obdobju med dvema ažuriranjema. Za njihovo ažurnost in točnost ne prevzemamo nobene odgovornosti, prav tako pa ne dajemo nikakršnih garancij za celovitost ali pravilno interpretacijo posredovanih informacij. Enako velja tudi za vse druge spletne strani, ki so lahko dostopne preko hipertekstovnih povezav. Zveze s tovrstnimi stranmi vzpostavljate na lastno odgovornost, saj zanje odgovornosti ne prevzemamo.

Podatki na spletnem mestu so zgolj informativne narave, zato ne prevzemamo odgovornosti za morebitne napake v vsebini ter pravilnosti in točnosti objavljenih podatkov, do katerih je morebiti prišlo zaradi časovnih neusklajenosti, napak pri vnosu ali drugih nepredvidljivih vzrokov.

Vsebine, ki so objavljene na tem spletnem mestu ali povezanih spletnih straneh, torej lahko vsebujejo netočnosti, tipkovne, slovnične ali tipografske napake. Lastno odgovornost zanje izrecno izključujemo.

Vsebin spletnega mesta ni zavezano posodabljati, jih pa lahko kadar koli in brez predhodnega obvestila spremenimo. Tako si pridržujemo pravico do spreminjanja in dopolnjevanja vsebin. To spletno mesto je naša intelektualna lastnina. Vse informacije, podatki, produkti in opisi storitev ter druga vsebina, vključno z vsemi računalniškimi programi, ki so na voljo na spletnem mestu, so zaščiteni z avtorskimi pravicami. Uporabniki jih ne smete spreminjati, kopirati, distribuirati, prenašati, prikazovati, objavljati, prodajati, licencirati, preoblikovati v izvedene produkte ali uporabljati za komercialne ali javne namene. Slike oseb, predmetov, krajev in druge slike, prikazane na spletnem mestu, so last Timotei Malnarič s.p., ali pa so objavljene z dovoljenjem lastnika. Kakršna koli uporaba teh slik brez pisnega dovoljenja lastnika je prepovedana in predstavlja kršitev avtorskih pravic ali drugih pravic intelektualne lastnine ali predpisov o varstvu osebnih podatkov.

Blagovne znamke, logotipi in storitvene znamke (zaščitni znaki), ki so prikazani na spletnem mestu, so naša ali last tretjih oseb. Uporabniki jih brez našega pisnega dovoljenja oziroma lastnika zaščitnih znakov ne smete uporabljati.

Vloge z obrazložitvijo namena uporabe podatkov s tega naslova pošljite na naslov:E-pošta: info@healthcoachtimo.com

Pridržujemo si pravico, da se v primeru kršenja teh splošnih pogojev posluži vseh pravnih sredstev in pravic, vključno s pravico do blokiranja dostopa do spletnega mesta z določenega spletnega naslova.

Namen zbiranja osebnih podatkov

Upravljavec obdeluje osebne podatke uporabnikov za sledeče namene:

 • povpraševanje uporabnikov
 • Upravljavec lahko obdeluje sledeče osebne podatke uporabnikov:
 • ime in priimek, elektronski naslov, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, stacionarno in/ali mobilno številko

Osebna privolitev uporabnika

Upravljavec zagotavlja možnost osebne privolitve uporabnika, kjer je to potrebno, brez vnaprej izpolnjenega potrditvenega okenca. Osebna privolitev uporabnika je njegova prostovoljna izjava volje, da se lahko njegovi osebni podatki obdelujejo za določen namen, in je dana na podlagi informacij, ki mu jih zagotavlja upravljavec s temi pravnimi pogoji.

Neposredno trženje

Za namene neposrednega trženja upravljavec ne uporablja nobenega osebnega podatka.

Posredovanje osebnih podatkov tretjim osebam

Upravljavec ne posreduje osebnih podatkov uporabnikov tretjim osebam.

Shranjevanje osebnih podatkov

Na spletni strani www.healthcoachtimo.com se ne shranjujejo podatki uporabnika, ko pošlje povpraševanje. Ti podatki se posredujejo direktno na elektronski naslov info@healthcoachtimo.com in se uporabljajo zgolj za komunikacijo uporabnikom.

Podjetje:

Timotei Malnarič s.p.
Davčna številka: 91430429
Matična številka: 9570454000
Sedež: Ulica Janeza Puharja 2, 4000 Kranj
Telefon: +386 31 740 388
E-pošta: info@healthcoachtimo.com

 

1 Splošno

Ti splošni pogoji poslovanja veljajo za prodajo storitev, objavljenih na spletni strani www.healthcoachtimo.com – izobraževanje in svetovanje na poročju zdravja. Splošni pogoji poslovanja so uporabniku spletne strani (v nadaljevanju uporabnik) prosto dostopni na spletni strani. Šteje se, da je z nakupom storitve ali blaga v kakršnikoli obliki uporabnik seznanjen s temi splošnimi pogoji in da jih v celoti sprejema. Pogoji poslovanja veljajo tudi za naročila preko telefona, elektronske pošte, spletne trgovine in posrednikov.

2 Naročanje storitev

Na spletni strani www.healthcoachtimo.com uporabnik izbere storitev in se o njeni izvedbi dogovori po telefonu ali mailu ali naroči ponujeno storitev oz. blago. Naročanje preko spletne trgovine pa lahko naročnik opravi kar z nakupom preko spletne trgovine.

 3 Cene in akcijske ponudbe

Vse cene, navedene na spletni strani, so izražene v evrih. Nosilec dejavnosti pri Timotei Malnarič s.p. ni zavezanec za DDV. Akcijske ponudbe (popusti) so lahko tedenske ali dnevne, oblikujejo se v odvisnosti od povpraševanja. Gospodarski subjekti oziroma zavezanci za DDV morajo pri naročilu predložiti identifikacijsko številko oziroma davčno številko. Cene veljajo od 22. 1. 2024 do preklica oziroma objave sprememb. Vse spremembe in dopolnitve bodo objavljene na spletni strani v splošnih pogojih.

4 Načini plačila

Uporabnik lahko naročeno storitve plača na naslednje načine:

 • z nakazilom na Timotei Malnarič s.p. transakcijski račun
 • spletna trgovina: UPN nalog, neposredno bančno nakazilo, paypal ali kreditna kartica

5 Pridržek lastninske pravice

Timotei Malnarič s.p. si pridržuje lastninsko pravico na naročenih storitvah vse dokler kupnina zanje ni plačana v celoti. V primeru, da stranka, podjetju Timotei Malnarič s.p.. ne poravna celotnega zneska opravljenih storitev v roku določenem na računu ali ponudbi, Timotei Malnarič s.p. pridržuje pravico za čas plačilne zamude na dolgovan znesek zaračunati zamudne obresti po obrestni meri zamudnih obresti, dolgovan znesek pa izterjati po pravni poti.

6 Prevzem opravljene storitve

Šteje se, da je naročnik izvedeno storitev prevzel brez ugovorov, če jih ob izvedbi storitev ni izrazil in utemeljil.

7 Odstop od pogodbe in vračilo blaga

Kupec storitve lahko naročilo storitve prekliče, če to po mailu ali s priporočeno pošto poslano na naslov Timotei Malnarič s.p. sporoči (prejeto sporočilo mora Timotei Malnarič s.p. prejeti dan pred načrtovanim začetkom izvedbe storitve (kar je v roku 10 dni po potrditvi ponudbe)).

Od sklenjene prodajne pogodbe oz. potrjene ponudbe (na daljavo oziroma izven poslovnih prostorov Timotei Malnarič s.p.) lahko kupec od dogovora odstopi, in sicer tako, da v roku 10 dni od potrditve ponudbe, o odstopu preko obrazca za kontakt ali tako da pošlje sporočilo na info@healthcoachtimo.com, Timotei Malnarič s.p. obvesti o spremembi.

Če ima kupec utemeljene razloge za ugovor na izvedeno storitev, mora to najpozneje v roku 8 dni od izvedene storitve, pisno na obrazcu za kontakt ali tako, da pošlje sporočilo na info@healthcoachtimo.com, Timotei Malnarič s.p. sporočiti, ugovor pa utemeljiti. Izvajalcu storitve mora omogočiti, da bo lahko utemeljenost ugovora preveril. Timotei Malnarič s.p. bo reklamacije reševal skladno s Splošnimi uzancami za blagovni promet, Obligacijskim zakonikom in Zakonom o varstvu potrošnikov.

 1. Odgovornost Timotej Malnarič kot health coach ponuja storitve svetovanja in izobraževanja, ki so namenjene izključno podpori in izobraževanju. Ne nadomeščajo medicinskih ali psihoterapevtskih storitev in zanje ne prevzemamo odgovornosti.

9 Izključitev odgovornosti

Za škodo, ki bi nastala ob morebitnem nepravilnem razumevanju storitev Timotei Malnarič s.p. ne odgovarja. Prav tako Timotei Malnarič s.p. ni odgovoren za škodo, ki bi nastala zaradi upoštevanja nasvetov, ki so objavljeni na spletni strani in/ali po svetovanju. Informacije pridobljene iz naslova storitve, naročnik izvaja na lastno odgovornost.   Timotei Malnarič s.p. ne zagotavlja sto odstotnih rezultatov opravljenih dejavnosti, saj so ti odvisni od številnih dejavnikov.

Timotei Malnarič s.p. ni odgovoren za vsebino, ki jo katerikoli uporabnik objavi na spletni strani. Timotei Malnarič s.p. si pridržuje pravico do spremembe ali brisanja katerekoli vsebine, za katero ugotovi, da ni primerna. Timotei Malnarič s.p. tudi ni odgovoren za škodo zaradi nedelovanja spletne strani, ki je posledica rednega vzdrževanja ali katerega drugega podobnega razloga.

10 Piškotki in oglaševanje

Timotei Malnarič s.p. uporablja piškotke, v katerih shranjuje informacije o tem, katere strani uporabnik obišče in spremeni vsebino spletne strani glede na vrsto brskalnika ali glede na druge informacije, ki jih pošlje uporabnik preko brskalnika.

Uporabnik lahko z nastavitvami svojega spletnega brskalnika določi, ali bo dopustil uporabo piškotov na posameznem spletnem mestu ali ne. Uporaba storitev spletnega mesta, za katere se zahteva registracijo na spletnem mestu, brez omogočenih piškotkov, ni možna.

11 Varovanje podatkov

Skladno z Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (Uredba EU 2016/679) izjavljam, da bo Timotei Malnarič s.p. pridobljene spodaj omenjene podatke o naročniku hranil za namene vodenja evidence naročnikovih storitev in jih uporabljal za namene izvajanja naročenih storitev. Timotei Malnarič s.p. ima pravico shranjevati osebne podatke naročnika v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR) in mu na podlagi teh podatkov pošiljati informacije o novih produktih ali storitvah, ki jih je naročnik že kupil, oz. posodobljenih produktih.

Timotei Malnarič s.p.. lahko o uporabnikih naročnikov njenih storitev oziroma kupcih blaga zbira naslednje podatke: ime in priimek, naslov prebivališča, telefonsko številko, spol, elektronski naslov. Pridobljene osebne podatke bo Timotei Malnarič s.p.. uporabljal za potrebe vodenja statistik in v trženjske namene. Uporabnik lahko kadarkoli pisno zahteva od Timotei Malnarič s.p., da njegove osebne podatke izbriše iz baze. Osebni podatki uporabnika so skrbno varovani v skladu z veljavnimi predpisi. Uporabnik storitev Timotei Malnarič s.p. ob izvedbi storitev podpiše izjavo, da se strinja, da se potrebni podatki za izvedbo storitev uporabijo za potrebe izvajanja in naročanja storitev.

12 Pravilnost podatkov

Vsak naročnik in kupec uporablja vse storitve spletnega mesta na lastno odgovornost in v celoti jamči za točnost podatkov, ki jih posreduje na spletno mesto. Prepovedan je vnos neresničnih podatkov ali uporaba podatkov koga drugega.

13 Reševanje sporov

Timotei Malnarič s.p. si bo prizadeval po svojih najboljših močeh morebitne spore reševati sporazumno. Če sporazumne rešitve ne bo mogoče doseči, je za reševanje vseh sporov izključno pristojno sodišče v Kranju. Timotei Malnarič s.p. ne priznava nobenega izvajalca IRPS za izvensodno reševanje potrošniških sporov.

Kranj, 22.1.2024

Načini plačila in roki izvedbe projektov

Vsak projekt, za katerega je sklenjen dogovor (s potrditvijo ponudbe ali podpisom pogodbe o sodelovanju) o sodelovanju med stranko in Timotei Malnarič s.p., so zahtevani naslednji načini plačila:

 • 100% ob potrditvi ponudbe in
 • 100% ob potrditvi poudbe, kjer Timotei Malnarič s.p. prizna dodaten popust na višino zneska plačanega v celoti

Pogoji poslovanja za storitve IZOBRAŽEVANJE IN SVETOVANJE NA PODROČJU ZDRAVJA ter ostalih storitev povezanih s slednjim:

ROKI PLAČILA:

 • S potrditvijo ponudbe, ki velja kot sklenjen dogovor in je enako podpisu pogodbe, se stranka strinja s splošnimi pogoji poslovanja opisanimi spodaj
 • Ob potrditvi ponudbe je potrebno plačilo v višini 100% vrednosti celotnega zneska ob podpisu pogodbe oz. potrditvi ponudbe oz. dogovora na podlagi elektronske pošte ali drugih medijev,

ROK IZVEDBE:

 • splošen rok osebnega svetovanja je na dan dogovora med Timotei Malnarič s.p. in naročnikom
 • Naročnik in Timotei Malnarič s.p. se dogovorita, da se vse presežne zahteve sproti uskladijo in ovrednotijo.
 • V primeru predčasne odpovedi sodelovanja s strani naročnika si Timotei Malnarič s.p. pridržuje pravico do poplačila vseh že nastalih stroškov ter plačila morebitnih oportunitetnih stroškov v višini 50% vrednosti storitve.

Pogoji poslovanja za storitve IZOBRAŽEVANJA IN SVETOVANJA NA PODORČJU ZDRAVJA:

 • Izobraževalne/svetovalne postavke se obračunajo 100% pred opravljeno storitvijo
 • Plačilni rok: 5 dni pred začetkom storitve
 • Naročnik in Timotei Malnarič s.p. se dogovorita, da se vse presežne zahteve sproti uskladijo in ovrednotijo.
 • V primeru predčasne odpovedi sodelovanja s strani naročnika si Timotei Malnarič s.p. pridržuje pravico do poplačila vseh že nastalih stroškov ter plačila morebitnih oportunitetnih stroškov v višini 50% vrednosti storitve.
 • Timotei Malnarič s.p. in naročnik se glede roka izvedbe Svetovanja/izobraževanja uskladita, ob čemer rok za začetek projekta lahko začne teči po pridobitvi vseh potrebnih informacij s strani naročnika.
 • Vse potrebne vsebine (npr. zdravstvene omejitve, priporočila stroke, ipd.) zagotovi naročnik.

SPLOŠNO:

Izvedba izobraževanja/svetovanja se prične po dogovoru z naročnikom in od prejema plačila v celoti.

Naročnik se obvezuje:

 • pravočasno zagotoviti potrebne informacije o morebitnih zdravstvenih stanjih ali težavah
 • prevzeti vso odgovornost za sprejete odločitve na podlagi svetovanja/izobraževanja
 • ustrezno obveščati izvajalca storitev o morebitnih težavah in nevšečnostih, ki bi lahko privedle do nezadovoljstva ali škode

Za vse dodatne informacije smo dosegljivi na 031 740 388 ali na info@healthcoachtimo.com